Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg Kaliskiej, Starzyńskiego do parkingu przy Kauflandzie.


Lokalizacja

Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg Kaliskiej, Starzyńskiego do parkingu przy Kauflandzie - grunty komunalne

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wycinka drzew, wytyczenie alejek spacerowych, postawienie ławek i koszy, postawienie urządzeń do rekreacji. Realizacja zadania pozwoli na zagospodarowanie tego miejsca i poprawi jego estetykę.

Opis zadania

Wycinka drzew, wytyczenie alejek spacerowych, postawienie ławek i koszy, postawienie urządzeń do rekreacji.

Uzasadnienie

Poprawa estetyki tego miejsca, które na dzień dzisiejszy jest zaniedbane. Teren po uporządkowaniu może służyć wszystkim mieszkańcom.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg Kaliskiej, Starzyńskiego do parkingu przy Kauflandzie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.