zadanie nr 1

1. Remont drogi osiedlowej pomiędzy blokami 43F i 43H oraz budowa parkingu przy w/w blokach


Opis zadania

Istniejąca droga osiedlowa jest w bardzo złym stanie technicznym.
Co utrudnia funkcjonowanie mieszkańcom bloków 43F i 43H.
Ponadto przy w/w drodze brak jest miejsc parkingowych.

Uzasadnienie

Remont drogi ułatwi funkcjonowanie mieszkańcom w tym parkowanie oraz przejazd.
Obecnie droga jest z uszkodzoną nawierzchnią.

Opis lokalizacji

ul. Armii Krajowej bloki 43F i 43 H